POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG MORSKICH
UNIPIL SP. Z O.O.

Czym jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), obowiązujące w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r., oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie RODO dotyczy wszystkich danych osobowych będących w posiadaniu Administratora, tj. w szczególności danych: dostawców materiałów/towarów i usług (w tym podwykonawców), klientów (tj. agentów i załóg statków) oraz pracowników i kandydatów do pracy.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Przedsiębiorstwo Usług Morskich Unipil Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ul. Warsztatowej 12.

W jaki sposób skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można za pomocą poczty e-mail: odo@unipil.pl, bądź wysyłając korespondencję tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Można zwrócić się do niego we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • weryfikacji i zatrudnienia pracownika na umowę o pracę oraz umowy cywilno-prawne (na podstawie art. 6 ust. 1b rozporządzenia RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym między innymi wobec pracowników i współpracowników w związku z płaceniem ich podatków, odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wymagane przepisami prawa, a także zapewnieniem nieobowiązkowych (w tym komercyjnych) świadczeń pracowniczych (na podstawie art. 6 ust. 1c rozporządzenia RODO),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (przyjęcia zlecenia), bądź w związku z realizacją umowy z klientem (tj. agentem), w ramach świadczenia usług pilotowych, których stroną jest właściciel danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1b rozporządzenia RODO),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, bądź w związku z realizacją umowy z dostawcą (usług oraz materiałów/towarów), w tym m.in. z podwykonawcami świadczącymi usługi pilotowe (na podstawie art. 6 ust. 1b oraz art. 9 ust 2b oraz 2h rozporządzenia RODO),
 • dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1f rozporządzenia RODO).

Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres:

 • 10-ciu lat w przypadku umów o pracę,
 • 6-ciu lat w przypadku umów cywilno-prawnych, w tym z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • w okresie ważności świadectwa zdrowia i dyplomu pilota morskiego,
 • do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.

W innych przypadkach, dane osobowe przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody przez ich właściciela, bądź do ustania celu przetwarzania. W sytuacji niewykorzystanych aplikacji pracowniczych, jak również niezaakceptowanych ofert dostawców usług i materiałów/towarów, dane osobowe będą przechowywane z zamiarem ich wykorzystania w przyszłości, mając na uwadze zgodność celu ich przetwarzania.

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uchybień Administratora.

Czy Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych (tzw. dane wrażliwe)?

Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych, tzn. dane biometryczne w postaci zdjęć pilotów, zawartych w ich dyplomach, oraz informacji o stanie zdrowia, zawartych w ich świadectwach zdrowia.

Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest to czynność dobrowolna i następuje wyłącznie za zgodą właściciela danych, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów, w tym zawarcie i wykonanie umowy.

Komu Administrator może udostępnić dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, w ramach realizacji celu przetwarzania, w tym m.in. podwykonawcom świadczącym usługi pilotowe, a także radcy prawnemu i bankom.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Czy Administrator przekazuje dane osobowe poza UE?

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie dane znajdujące się w posiadaniu Administratora są odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą, zniszczeniem, nadpisaniem, utratą z innego powodu czy też przypadkowym ujawnieniem.

Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Administrator nie dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (tzw. profilowania), nie monitoruje ani nie zbiera informacji o aktywności na stronie internetowej.

POLITYKA COOKIES

Nasza witryna, unipil.pl, nie wykorzystuje plików cookies. Wyjątkiem jest serwis STAPI, przeznaczony dla kontrahentów. W tym przypadku pliki cookies służą do identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z serwisu i zapewniają jego poprawne działanie.

Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies stosowane w naszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Unipilu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Unipilu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, jakie przeglądarki stron www są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Unipilu. Na podstawie plików logów, mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawiera żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Rodzaje cookies

W ramach serwisu stosowane są jedynie „sesyjne” pliki cookies („stałe” nie mają zastosowania). „Sesyjne” pliki cookies to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej.

Zablokowanie plików cookies

Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych. Aby to zrobić należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki  tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookies. Jednakże, zablokowanie plików cookies uniemożliwi korzystanie z serwisu STAPI.

Informacje dodatkowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej.

Projekt i wykonanie: Usługi informatyczne Lina.pl